# دیگران

ساعت 21

      باید تو را دور انداخت باید شما را دانه دانه دور انداخت باید زندگی را دور انداخت و در کیسه‌ی زباله منتظرِ آمدنِ ماشینِ شهرداری شد            
/ 1 نظر / 12 بازدید